Hof 25% korting bij overschrijding redelijke termijn Mulderzaken
28 jul 14:58
4 min.
Media

Hof: 25% korting indien overschrijding redelijke termijn bij Mulderzaken

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de duur van een juridische procedure de redelijke termijn overschrijdt, zoals bepaald in het algemene recht. Onder alle omstandigheden moet het recht op een tijdige behandeling van zaken worden gewaarborgd, waarop elk lid van de samenleving staat. De juristen van Skandara begrijpen het belang van deze kwestie en dient als een waardevolle beoordeling bij de toepassing van de juiste procedures. Bijvoorbeeld, wanneer je zaak wordt getroffen door onredelijk lange wachttijden, is het wellicht verstandig om advies in te winnen bij onze experts. Wij kunnen je begeleiden en helpen om de gegeven omstandigheden te begrijpen en stappen te ondernemen om je zaak op een snellere en rechtvaardige manier af te handelen. Jouw recht op een redelijke termijn moet worden gerespecteerd, en wij staan hier ter ondersteuning van je zaak. In art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is neergelegd dat een rechter binnen een redelijke termijn uitspraak moet doen. Voorheen verbond het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden daaraan geen consequenties. Het tij is inmiddels gekeerd.

Waarom bestaat de redelijke termijn?

Het aanvechten van een boete vergt van een burger een ‘mentale’ inspanning. Zo is de burger afwachtende op een oordeel van de rechter omtrent de (on)rechtmatigheid van zijn handeling in het verkeer. De Mulderboete moet bovendien vooruit worden betaald en ook moet binnen 6 weken beroep worden aangetekend. Als niet tijdig beroep wordt aangetekend of als de boete niet tijdig wordt betaald, dan heeft dat verregaande consequenties. De zaak is dan namelijk verloren, zonder dat de zaak op de inhoud wordt beoordeeld. Daartegenover mag de burger dus van de overheid verwachten dat de zaak niet te lang blijft liggen.

Korting op je Mulderboete vanwege de overschrijding van de redelijke termijn

De redelijke termijn is overschreden als de fase van het bezwaar en beroep langer dan 2 jaren heeft geduurd. Dit betekent dat een rechter binnen 2 jaren nadat er bezwaar is gemaakt bij de officier van justitie, uitspraak moet hebben gedaan indien een beroep wordt gedaan op de rechter. Als deze termijn wordt overschreden, dan is sprake van een schending van art. 6 EVRM en is de redelijke termijn overschreden.

In hoger beroep geldt vervolgens wederom een redelijke termijn van 2 jaren. Dit betekent dat de redelijke termijn 2 keer kan worden overschreden in één zaak. Of dat de redelijke termijn in een eerder stadium wordt ingelopen. We lichten dit toe aan de hand van twee voorbeelden:

Voorbeeld 1 – redelijke termijn 2 keer overschreden

Op 1 januari 2019 wordt bezwaar gemaakt bij de officier van justitie. Op 6 maart 2021 wordt uitspraak gedaan door de rechter. De redelijke termijn is hierbij overschreden. Vervolgens wordt hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechter. Op 6 april 2023 volgt uitspraak op het hoger beroep. De redelijke termijn is nu twee keer overschreden, namelijk in eerste aanleg én in hoger beroep.

Voorbeeld 2 – redelijke termijn overschreden, maar gecompenseerd

Op 1 januari 2019 wordt bezwaar gemaakt tegen een boete bij de officier van justitie. Op 10 mei 2019 doet de officier van justitie uitspraak. Er wordt een beroep gedaan op de rechter die op 10 juli 2019 uitspraak doet. Tegen de beslissing van de rechter wordt hoger beroep ingesteld. De raadsheer in hoger beroep doet uitspraak op 20 juli 2021 uitspraak. De redelijke termijn is hier in hoger beroep overschreden. Omdat de fase in eerste aanleg vlot is verlopen, en de totale procedure niet langer dan 4 jaar heeft geduurd, is de overschrijding van de redelijke termijn gecompenseerd.

25% korting op de Mulderboete vanwege de overschrijding van de redelijke termijn

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 juli 2023 overwogen dat voortaan wél consequenties verbonden zullen worden aan de overschrijding van de redelijke termijn.

Het hof oordeelt dat als de redelijke termijn van 2 jaren in eerste aanleg is overschreden, er een matiging van 25% op de boete toegepast moet worden. Behalve als de burger de zaak expres lang heeft uitgerekt.

Als in hoger beroep wederom de redelijke termijn van 2 jaren is overschreden, dan wordt vervolgens weer 25% korting toegepast. Het kan dus zijn dat je 2 keer in aanmerking komt voor een strafkorting in verband met de overschrijding van de redelijke termijn (zoals weergegeven in voorbeeld 1).

In het geval van voorbeeld 2, waarin de procedure in eerste aanleg voortvarend is verlopen, en de procedure (na het hoger beroep) niet langer dan 4 jaren heeft geduurd, kent het hof geen strafkorting toe.

Mulderzaken blijven door rechtbanken vaak op de plank liggen

Door rechtbanken worden Mulderzaken (de lichte verkeersovertredingen) vaak niet met prioriteit behandeld. Het betreffen per definitie lichte verkeersovertredingen waarbij geen schade of letsel is veroorzaakt.

Dat Mulderzaken op de plank blijven liggen, kan dus nu consequenties hebben voor de strafmaat; in die zin dat een strafkorting van (tweemaal) 25% zal worden toegepast.

Wij houden alles goed in de gaten
Adviesbureau Skandara toetst standaard in elke zaak of de redelijke termijn is overschreden. Als dit het geval is, zal de rechter hierop worden gewezen en zal worden gevraagd om een strafkorting (mocht de boete in stand worden gehouden).

Laat je boete kosteloos aanvechten door Skandara

Adviesbureau Skandara is gespecialiseerd in het aanvechten van verkeersboetes, de zogenoemde Mulderboetes. Wij nemen het werk kosteloos voor je uit handen. Ook kun je bij ons terecht met al je vragen. Ook als je zelf al een deel van de procedure hebt doorlopen, kunnen we op elk moment nog bijspringen.

jurist mr. B. (Brahim) de Jong vecht jouw onterechte boete aan

Boete kosteloos aanvechten?

Upload deze vandaag nog!