Privacyverklaring Adviesbureau Skandara

Wij zijn Adviesbureau Skandara. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke
levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens
nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke
gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw
persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang
wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen.

Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon
geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overstemming met de Relevante Wetgeving. In deze
privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw
persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegeven die
nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij van jou:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst
met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment
dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij niet als
gemachtigde kunnen optreden in bezwaar- en beroepsprocedures, nu een machtiging wettelijk is
vereist.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw
persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

 • Het bijhouden van de klantenadministratie om jou eventueel te contacteren;
 • Om aan te tonen dat wij gemachtigd zijn om als vertegenwoordiger (in- en buiten rechte) op
  te treden voor jou als betrokkene;
 • Om jou per e-mail nieuwbrieven toe te zenden om jou op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van boetes (voor deze nieuwsbrieven kun je je afmelden).

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan
informeren wij jou vooraf over dit andere doel en allen relevante informatie hierover. Voor meer
uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jou persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens
mogen verwerken is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij jij als betrokkene partij bent.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen
die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en/of de
noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw
persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer 5 jaar verwerken als
de bezwaar- of beroepsprocedure reeds is afgerond. Mochten er nog lopende procedures zijn,
kunnen wij jouw persoonsgegevens langer bewaren.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw
persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Daarnaast sluiten wij met deze partijen een
verwerkersovereenkomst. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken is overeenstemming met
het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw
persoonsgegevens met bestuursrechtelijke en gerechtelijke instanties.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen dan overheidsinstanties voor het
behandelen van het bezwaar- of beroepschrift.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik,
wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan
deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van een
gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in de systemen waar persoonsgegevens staan.
Ook organisatorisch hebben wij maatregel(en) genomen. De volgende organisatorische
maatregel(en) hebben wij getroffen:

 • Alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn
  gebonden aan de geheimhouding daarvan
 • Testen en evalueren wij regelmatig de maatregelen die wij hebben getroffen
 • Zijn de medewerkers van onze organisatie geïnformeerd over het belang van de bescherming
  van de persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate
veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons
geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker
raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de
volgende rechten:
Het recht om jouw toestemming in te trekken
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw
persoonsgegevens in te treken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw
persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming in trekt hebben
wij jouw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

Het recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is
gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens
zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw
persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke perioden jouw persoonsgegevens
zullen worden opgeslagen op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen
dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van
jouw persoonsgegevens weten.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele
uitzonderingen op.

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij
hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw
persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw
persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal situatie heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te bepreken.
Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook
de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit
kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Neem altijd eerst contact op met onze functionaris gegevensbescherming: de heer B. de Jong via b.dejong@skandara.nl.

Mondeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt,
delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten?
Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk?
Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Adviesbureau Skandara B.V.
Kampenringweg 45-D
2803 PE Gouda
Telefoon: 018 271 50 55
E-mailadres: info@skandara.nl
Website: www.skandara.nl
KvK nummer: 88058409

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 september 2023.